Projectleider / Projectmanager overheid

Logo FOD Financiën
FOD Financiën
Brussel

Taken en verantwoordelijkheden

Als projectmanager plan en beheer je je projecten van de begin- tot de eindfase. Je zorgt
ervoor dat je project binnen de gevraagde termijn en binnen het passende budget
gerealiseerd wordt. Het is jouw taak om er op toe te zien dat de vereiste producten binnen
de gespecificeerde toleranties worden opgeleverd. Je hebt aandacht voor risico’s,
afhankelijkheden, rapportering naar de stakeholders, changemanagement en
communicatiemanagement. 
 
Je zorgt er als coördinator voor dat alles goed verloopt: je verdeelt de verschillende taken
over de projectmedewerkers, je volgt de voortgang hiervan op, je brengt verslag uit over
deze voortgang bij de project- of programmamanager, je faciliteert werkgroepen,… 
 
Je neemt de rol van analist op en analyseert processen en gegevens uit verschillende
bronnen: je verzamelt statistieken, je vergelijkt informatie, je schrijft analysenota’s, je
identificeert informatiestromen en werkprocessen, je doet voorstellen van een aangepast
of nieuw proces op basis van grondige analyse,… 
 
Je neemt de rol van coach op en ondersteunt projectmedewerkers: je leidt medewerkers op
over projectmethodologie, je begeleidt hen in hun ontwikkeling, je geeft hen feedback en
motiveert hen, je neemt de meest complexe taken zelf op, … 
 
Je bent de contactpersoon van het project: je mailt documenten door, je stelt
opvolgingsdocumenten en publicaties voor het project op, je geeft toelichting aan interne
en externe klanten, je geeft feedback aan de mensen op het terrein, je beantwoordt vragen
van interne en externe klanten. 
 
Je bent niet bang om de rol van adviseur op te nemen: je verleent technisch advies en je
ontwikkelt oplossingen binnen een specifiek kennisdomein. Op die manier ondersteun je
operationele of beleidsmatige beslissingen met een gefundeerd advies. Dit betekent ook
dat je haalbaarheidsstudies uitvoert, functionele en technische analyses coördineert en
oplossingen evalueert.
 
De projecten "Infocenters" en "visuele identiteit", die dit jaar gerealiseerd werden, geven
een concreet beeld van welke projecten door de pool beheerd kunnen worden: 
 
• “Infocenters”: Dit project installeerde op verschillende locaties in België
gemeenschappelijke front offices voor 3 administraties van de FOD. We helpen onze
gebruikers nu op 1 plaats verder voor verschillende vragen en diensten, zonder dat ze
verloren lopen in de complexe structuur van de FOD Financiën. De projectleider
organiseerde onder meer het overleg tussen de verschillende administraties en de
ondersteunende stafdiensten, volgde de realisatie van verschillende domeinen op
(logistieke aanpassingen, communicatieacties, technologische ondersteuning,
werkinstructies personeel etcetera.), rapporteerde over de voortgang, nam bijkomende
acties in het geval van problemen… 
• “Visuele identiteit”: Een huisstijl houdt meer in dan wat kleurtjes en een lay-out. In onze
wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is, is de huisstijl een onderdeel van het
DNA van de organisatie. Gezien het imago van de FOD Financiën niet langer
overeenstemde met de werkelijkheid, moest de huisstijl opnieuw gealigneerd worden.
Hier alvast een greep uit de inmiddels opgeleverde producten: een nieuwe
intranetpagina, vernieuwde lay-out van toepassingen zoals MyMinfin, vernieuwde
websites, nieuwe templates… 
 
Meer info over de jobinhoud?
Coenen Shana - Teamchef Pool Projectleiders
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02/575.33.04 - GSM: 0470/78.33.04
E-mail: shana.coenen@minfin.fed.be

Profiel kandidaat

Deelnemingsvoorwaarden
1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
• diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs,
ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en
uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van
het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een
door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies 
• diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een
masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. 
• getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die
gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van
licentiaat/master. 
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit
niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
• Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt
met één van de vermelde diploma’s.
• Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
o je diploma hebt behaald in een ander land dan België: 
? in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij
de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
? in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of
Zwitserland? 
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij
de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
o je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je
kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet
je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie
'Contactgegevens Selor').
2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 
Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van projectbeheer,
verdeeld over ten minste 5 van onderstaande taken: 
Als projectleider plan en beheer je het (deel)project van de begin- tot de eindfase : 
• bepalen van de procedure van de (deel)projecten, de tijdsplanning, het
toepassingsgebied, de middelen en het te verwachten resultaat; 
• in samenwerking met de betrokken partijen de managementproducten opstellen en
daarover overeenstemming bereiken met de stuurgroep;
• plannen van de uitwerking en de realisatie van de (deel)projecten;
• erop toe zien dat de vereiste producten binnen de gespecificeerde toleranties wat
betreft tijd, kosten, kwaliteit, scope, risico’s en benefits worden opgeleverd;
• het managen van afhankelijkheden;
• identificeren van risico’s en wijzigingen aan de tijdsplanning en op basis hiervan
voorstellen doen voor wijzigingen aan de tijdsplanning of het projectplan;
• corrigerende maatregelen nemen indien nodig;
• de rapportering naar de verschillende stakeholders verzorgen;
• changemanagement;
• communicatiemanagement; 
• meewerken aan de evaluatie van de projecten.
én ten minste 2 taken van onderstaande rollen : 
Als coördinator, sta je in voor de operationele coördinatie en planning van de uitvoering van
het (deel)project,: 
• verdelen van de verschillende taken binnen het (deel)project over de
projectmedewerkers.
• coördineren van de taken van de projectmedewerkers;
• regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van de activiteiten bij de project- of
programmamanager;
• werkgroepen faciliteren.
 Als analist, analyseer je processen en gegevens uit verschillende bronnen: 
• verzamelen van statistieken en vergelijken van informatie; 
• identificeren van informatiestromen en werkprocessen; 
• aangepaste of nieuwe processen voorstellen op basis van een grondige analyse.
 Als coach, zal je de projectmedewerkers ondersteunen: 
• opleiden van de medewerkers over de methodologie van het (deel)project;
• begeleiden van de projectmedewerkers in hun ontwikkeling; 
• geven van feedback aan de medewerkers en het projectmanagementteam motiveren.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van
deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste
inschrijvingsdatum. 

Competenties
Gedragsgerichte competenties

• Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt
sluitende conclusies. 
• Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht
acties om de beslissingen uit te voeren. 
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te
dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve
manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve
contacten. 
• Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie,
respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van
partijdigheid. 
• Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en
ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe
inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. 
• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de
verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 
• Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op
basis van uw expertise

Technische competenties
• Je beschikt over een gebruikerskennis op het gebied van projectbeheer.
• Je beschikt over een gebruikerskennis op het gebied van change management
• Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden
• Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

Redeneervaardigheden
• Abstracte redeneervaardigheden
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder
door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
• Aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving, is een goede kennis van het Frans
een meerwaarde.

Geboden wordt

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.  

Loon
Minimum aanvangswedde: 44.174,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de
huidige index, reglementaire toelagen en relevante professionele werkervaring niet
inbegrepen).

Voordelen 
• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
• voordelige hospitalisatieverzekering 
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
• allerlei sociale voordelen 
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
• glijdende werkuren in een 38-uren week
• mogelijkheid tot telewerk en satellietwerk 
• 26 dagen verlof per jaar
• mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de
federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik bovenaan op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18316/Projectleider-m-v-x-

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: FOD Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed...

Ik wil meer weten over FOD Financiën

Deze vacatures passen ook bij jou

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen